Условия за ползване

1. ПРИЛОЖИМОСТ

а) Тези правила и условия важат за всички Dr. Smart Shop, наричан по-долу продавач, както и всички споразумения за покупко-продажба, сключени между продавача и неговата договаряща страна, наричана по-долу купувач.
b) Отклоненията от тези условия се прилагат само ако са изрично договорени между продавача и купувача и тези отклонения също са потвърдени на купувача писмено от продавача. в) Всички общи условия за покупка на купувача са изключени от тези условия, ако са изрично потвърдени в писмена форма.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ

а) Всички оферти от продавача, включително предоставените от продавача ценоразписи, са без задължение, освен ако не съдържат срок за приемане.
б) Офертите се основават на информацията, предоставена със заявлението и на цените и заплатите, приложими към датата на офертата. Посочените в оферта цени са без ДДС.
в) Ако необвързваща оферта от продавача бъде приета от купувача, продавачът има право да оттегли офертата в рамките на пет работни дни от получаване на приемането.
г) В случай на комбинирана оферта няма задължение за доставка на част срещу съответната част от цената, посочена за цялото.

3. ДОСТАВКА

а) Датата (доставка), посочена или договорена от продавача, е информативна, е приблизителна и следователно никога не може да се счита за строг краен срок, освен ако изрично не е уговорено друго в писмена форма. Ако посочената дата за доставка е надвишена, продавачът трябва да бъде уведомен за неизпълнение с препоръчано писмо, преди да бъде в неизпълнение спрямо купувача.
б) Докато продавачът не е в забава спрямо купувача, той не е длъжен да плати обезщетение за претърпените от клиента щети, които могат да възникнат за купувача от надвишаване на посочения срок на доставка.
в) Освен ако не е уговорено друго, доставката се извършва от склада на продавача.
г) Купувачът е длъжен да приеме стоките, които трябва да бъдат доставени, в момента, в който те са му предоставени в съответствие със споразумението или в момента, в който са му доставени. Ако другата страна откаже да приеме доставката или прояви небрежност при предоставянето на информация или инструкции, необходими за доставката, стоките ще бъдат съхранявани на риск на купувача. В този случай купувачът дължи всички допълнителни разходи, включително във всеки случай разходи за съхранение.
д) Продавачът има право да достави стоката, която трябва да бъде доставена на части. Това не се прилага, ако частична доставка няма независима стойност. Ако стоката се доставя на части, продавачът има право да фактурира всяка част поотделно.
е) Ако доставката се извършва с опаковки на заем, купувачът е длъжен да върне тази опаковка на заем, за своя сметка, празна и в неповредено състояние на продавача в рамките на 30 дни от получаването.
ж) Продуктите за отглеждане се предлагат от продавача само за отглеждане на растения, чието притежание е разрешено от закона. Купувачът декларира, че няма да използва тези продукти за незаконни или търговски дейности за развъждане. Ако продавачът подозира, че има някакво намерение за незаконни дейности за развъждане, той си запазва правото да откаже покупката на купувача.

4. ЦЕНА (ПРОМЕНИ)

а) Цените, договорени към момента на сключване на договора, се основават на информацията, известна към момента на сключването и не включват данък върху оборота.
б) Ако след сключването на споразумението между продавача и купувача възникнат обстоятелства по отношение на факторите на себестойността, които оправдават промяна в договорената цена, продавачът има право да промени цената съответно. Освен ако промяната на цената не е до увеличение с повече от 10%, купувачът няма право да развали споразумението в случай на промяна в цената от страна на продавача.
в) Факторите на разходите във всеки случай се разбират като цените на материалите, суровините, опаковките, артикулите, които трябва да бъдат получени от трети страни, данъците, налозите, ставките на навлото, промените в валутата, застрахователните премии, докато в допълнение, ако държавните мерки са обявени, те не могат да се считат за нормални търговски рискове, продавачът ще има право да начислява надценки върху цените съответно.

5. ОБРАЗИ, МОДЕЛИ И ПРИМЕРИ

а) Ако модел, мостра или пример е бил показан или предоставен от продавача, се предполага, че това е било показано или предоставено само като индикация: качествата на стоките, които трябва да бъдат доставени, може да се отклоняват от образеца, модела или примера , освен ако изрично не е посочено, че ще бъде доставен в съответствие с показаната или предоставена проба, модел или проба.

6. ГАРАНЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

а) Продавачът не предоставя никаква гаранция за доставените стоки и не носи отговорност по отношение на приложението на доставените стоки, дори ако те се основават на препоръки, съвети или информация, дадени от продавача или от трети страни.
б) Всички изисквания, които купувачът желае да наложи на стоките, които ще бъдат доставени и които се отклоняват от нормалните изисквания, трябва да бъдат изрично докладвани от купувача на продавача при сключване на договора за покупка.
в) Доставените стоки не са и също нямат действие като лекарства по смисъла на Закона за лекарствата или други закони и наредби.

7. ПРОМЕНИ В СТОКАТА ЗА ДОСТАВКА

а) Продавачът е упълномощен да достави стоки, които се отклоняват от стоките, описани в договора за покупка, без купувачът да има право да развали договора, ако става въпрос за промени в стоките, които трябва да бъдат доставени, опаковката или придружаващата документация, които се изискват за да се съобразят с приложимите законови разпоредби или в случай на незначителни промени в артикула, които означават подобрение.

8. НЕПРИЯТНА СИЛА

а) В случай на непреодолима сила, продавачът има право да спре изпълнението на споразумението, докато обстоятелството, което причинява непреодолимата сила, престане да съществува.
б) Под непреодолима сила се разбира всяка странна причина, както и обстоятелство, което разумно не трябва да бъде на риск от продавача. Закъснение или неизпълнение от страна на доставчици или доставчици, обща липса на необходимите суровини и други артикули, необходими за доставката, транспортни затруднения, стагнация във вноса на артикулите, които трябва да бъдат доставени, прекъсвания на бизнеса, прекомерни отсъствия поради болест, стачки и правителство мерки и сила на мнозинството.
в) Ако периодът на непреодолима сила продължава повече от 3 месеца и ако се установи, че непреодолимата сила е с постоянен характер, продавачът и купувачът могат да се споразумеят за разваляне на споразумението и свързаните с него последици.
г) Ако при настъпване на непреодолимата сила продавачът вече е изпълнил частично задълженията си или е в състояние да изпълни частично задълженията си, той има право да фактурира отделно вече доставената част или частта, която може да бъде доставена, а купувачът е длъжен да плати тази фактура, сякаш се отнася до отделно споразумение. Това обаче не се прилага, ако частта, която вече е доставена или ще бъде доставена, няма независима стойност.
д) Продавачът си запазва правото да се позовава на непреодолима сила, дори ако обстоятелството, което го причинява, настъпи, след като изпълнението на споразумението от продавача е трябвало (частично) да бъде изпълнено.

9. КОНТРОЛ И РЕКЛАМА

а) Купувачът е длъжен да провери закупената стока при доставка, но във всеки случай в рамките на 3 работни дни след получаването й, и да провери дали доставената стока отговаря на договореното.
б) Неточности, непълноти и/или дефекти по отношение на доставената стока, които купувача открие след получаване, трябва незабавно да бъдат уведомени на продавача с препоръчано писмо или по имейл.
в) Невидимите дефекти също трябва да бъдат докладвани на продавача писмено, чрез подписано писмо или по имейл, в рамките на 8 работни дни след откриването, но най-късно до 30 дни след доставката.
г) Рекламации, които достигнат до продавача повече от 30 дни след получаването от купувача на доставените стоки, вече няма да се обработват от продавача и ще доведат до отнемане на всякакви претенции за купувача.
д) Навременната проверка и рекламации не спират задължението на купувача да закупи и заплати стоката, която ще бъде доставена и/или доставена. Доставената стока може да бъде върната само с предварително писмено съгласие на продавача.

10. ЗАПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТА

а) Доставените от продавача стоки остават собственост на продавача, докато купувачът не изпълни всички свои задължения по всички споразумения за покупка, сключени с продавача, доколкото тези задължения се отнасят до възнаграждение(и) по отношение на доставените или предстои да бъдат доставени стоки или самата стока и/или всякакви искове поради неспазване от страна на купувача на договора(ите) за покупка.
б) Стоки, доставени от продавача, които подлежат на запазване на правото на собственост съгласно предходния параграф, могат да бъдат препродадени само в контекста на нормални бизнес операции. Купувачът не е упълномощен да залага доставените стоки или да учредява друго право върху тях.
в) Ако купувачът не изпълни задълженията си или има основателни опасения, че няма да го направи, продавачът има право да премахне или да се разпореди с доставената стока при запазване на правото на собственост от купувача или трети лица, които притежават стоката за купувача, вземете. Купувачът е длъжен да окаже пълно съдействие в това отношение под страх от глоба от 10% от дължимата от него сума на ден.
г) Ако трети страни желаят да установят или да предложат някакво право върху доставените стоки при запазване на правото на собственост, купувачът е длъжен да информира продавача възможно най-скоро, когато разумно може да се очаква.
д) Купувачът се задължава при първо искане на продавача:
- да застрахова доставените стоки при запазване на правото на собственост и да ги поддържа застраховани срещу пожар, експлозия и щети от вода и срещу кражба и да предостави полицата на тази застраховка на разположение на продавача за преглед;
- да заложи всички искове на купувача срещу застрахователи по отношение на доставените стоки при запазване на собствеността на продавача по начина, предвиден в член 3:239 от Нидерландския граждански кодекс;
- да заложи на продавача вземанията, които купувачът придобива срещу своите клиенти, когато стоките, доставени при запазване на правото на собственост, се продават на продавача по начина, предписан в раздел 3:239 от Нидерландския граждански кодекс;
да обозначи доставената стока, подлежаща на запазване на правото на собственост, като собственост на продавача;
да сътрудничи по друг начин с всички разумни мерки, които продавачът желае да предприеме, за да защити правата си на собственост по отношение на доставената стока и които не пречат необосновано на купувача в нормалния ход на неговата дейност.

11. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

а) Купувачът е длъжен незабавно и напълно да информира продавача веднага щом заподозре или забележи, че те и/или трети страни претърпяват щети и/или някакъв недостатък или ще претърпят (по-нататъшни) щети и/или неблагоприятно преживяване, което е причинени от доставената стока.
б) В допълнение към собственото си задължение да се грижи за предотвратяване или ограничаване на щетите, купувачът е длъжен да даде на купувача пълна възможност да предотврати или ограничи щетите и/или каквито и да било недостатъци.
в) Купувачът е длъжен да обезщети продавача срещу претенции на трети лица относно вреди, причинени от доставената стока.

12. ОТГОВОРНОСТ

а) Продавачът не носи отговорност към купувача за щети (преки или косвени) и/или каквито и да било загуби, произтичащи от стоките, доставени от продавача, освен в случай, че тези щети са причинени от умисъл или груба небрежност от страна на продавач.
b) При никакви обстоятелства продавачът не носи отговорност за щети под формата на загуба на оборот, загуба при търговия и/или други последващи щети.
в) Ако при надлежно спазване на разпоредбите на предходните параграфи на този член се окаже, че щетите и/или някакъв недостатък трябва да бъдат за сметка на продавача, тогава общата отговорност на продавача ще бъде ограничена до такъв сума, ако според стандартите за разумност и справедливост тя е пропорционална на договорената цена по отношение на доставените стоки и в никакъв случай няма да бъде по-висока от договорената цена.
г) Ако продавачът носи отговорност от трета страна по отношение на щети и/или каквито и да било неблагоприятни последици, за които той не носи отговорност съгласно споразумението с купувача и/или настоящите условия, купувачът ще го обезщети изцяло в това отношение и продавачът възстановява всичко, което трябва да плати на това трето лице.
д) Тежестта на доказване по отношение на всяка предполагаема отговорност на продавача е върху купувача, която той приема.

13. ПЛАЩАНЕ

a) Купувачът се задължава да заплати всички фактури, получени от продавача в рамките на 7 дни или в договорения срок за плащане, без приспадане и без спиране за предполагаемо нарушение на договора, освен ако не е уговорено друго.

б) В случай на неизпълнение, ликвидация, несъстоятелност или спиране на плащането на купувача, неговите (плащателни) задължения ще бъдат незабавно изискуеми и изискуеми. Задълженията за (плащане) на клиента също ще станат незабавно изискуеми и изискуеми, ако продавачът узнае за обстоятелства, които му дават основателни причини да се опасява, че клиентът няма да може да изпълни задълженията си (плащане).
в) Плащането трябва да се извърши в холандска валута чрез джиро или банков превод по банкова сметка, посочена от продавача. В случай на плащане в брой, купувачът трябва да се увери, че за това е издадена касова бележка от продавача.
d При надвишаване на срока за плащане от 7 дни, купувачът дължи на продавача лихва с минимум 1% месечно, без да се изисква предизвестие за неизпълнение, от датата на падежа до деня на плащане на дължимата сума, където лихва част от месеца се изчислява като пълен месец.
д) Купувачът дължи и извънсъдебни разноски от датата на падежа, които възлизат на 15% от главницата. Въпреки това, ако продавачът докаже, че е направил по-високи разходи, включително съдебни разходи, които са били разумно необходими, тези разходи също ще трябва да бъдат възстановени от купувача.
е) Купувачът дължи на продавача съдебните разноски, които е направил във всички случаи, при условие че те не са неоправдано високи, ако продавачът и купувачът водят съдебно производство по отношение на споразумение, за което се прилагат тези общи условия и съдебно решение става окончателен, в който случай купувачът е напълно или предимно установено, че греши.
g) Плащанията, извършени от купувача, винаги служат първо за уреждане на всички дължими лихви и разходи, а след това за уреждане на най-дълго дължимите дължими фактури, дори ако купувачът заяви, че плащането се отнася до по-късна фактура.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

а) Продавачът има право при или след сключване на споразумението, преди извършване на (по-нататъшно) изпълнение, да изиска гаранция от купувача, че ще изпълни своите (текущи и бъдещи) задължения към продавача в разумен период от време.
b Купувачът е длъжен по всяко време да осигури обезпечение в случай на несъстоятелност, спиране на плащанията, закриване или ликвидация на дружеството или в случай, че купувачът загуби правото да се разпорежда с всички или част от своите активи чрез прикачен файл или по друг начин.

15. ДЯСНО ОКАЧВАНЕ

а) В случай, че купувачът не изпълни задълженията си към продавача, последният има право, без предизвестие за неизпълнение, да спре изпълнението на споразумението до настъпване на изпълнението от страна на купувача.
б) Продавачът също така има право да спре изпълнението на споразумението, ако узнае за обстоятелствата му, които му дават основателни причини да се опасява, че купувачът няма да изпълни задълженията си към продавача.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

a В случай, че купувачът не изпълни споразумението, продавачът има право да развали договора изцяло или частично чрез писмено изявление за това или със съдебно решение.
б) Ако споразумението е изцяло или частично прекратено, купувачът е длъжен да компенсира положителния лихвен процент по договора на продавача.
в) Продавачът валидно упражнява правото си да извърши пълно или частично прекратяване на споразумението спрямо купувача и никога не е длъжен да компенсира купувача за щети, произтичащи от това.
г) В случай, че възникнат обстоятелства по отношение на стоките, които трябва да бъдат доставени, или лицата и/или материалите, които продавачът използва или е обичайно да използва при изпълнението на споразумението, които са от такова естество, че изпълнението на споразумението стане невъзможно или толкова неудобно и/или непропорционално скъпо, че спазването на споразумението вече не може да се изисква разумно, продавачът е упълномощен да развали споразумението.

17. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

а) При спазване на задълженията, наложени му от закона, купувачът няма право да предоставя поверителна информация за продавача и бизнес отношенията между купувач и продавач на трети лица.

18. РЕКЛАМА

а) Купувачът няма право да рекламира доставените стоки по начин, който не е в съответствие със законовите разпоредби, естеството на доставените стоки или начина, по който продавачът обикновено прави това.
b Също така на купувача не е разрешено да предоставя гаранция на трети страни по отношение на приложението на доставените стоки, дори ако те се основават на препоръки, съвети или информация, дадени от продавача или от трети страни.
в) При продажба и популяризиране на доставените стоки купувачът има право да използва материалите за продажба, предоставени от продавача. Въпреки това предоставените материали за продажба остават собственост на продавача през цялото време.
г) Продавачът изрично си запазва авторските права върху предоставения материал за продажба. Купувачът няма право да прави промени в или в търговския материал.
e) Ако купувачът желае да препоръча доставените стоки чрез търговски материали, произведени от него или от негово име, купувачът има право да го направи само след писмено одобрение от продавача.

19. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

а) Противно на законовите правила за юрисдикцията на гражданския съд, всеки спор между купувача и продавача, ако съдът е компетентен, ще се решава от съда на Ротердам. Въпреки това, продавачът остава упълномощен да съди купувача пред компетентния съд съгласно закона или приложимия международен договор.

20. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

а) Холандското законодателство се прилага за всяко споразумение между продавача и купувача.

21. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

а) Продавачът е упълномощен да прави промени в тези условия. Тези промени ще влязат в сила в обявения момент на влизане в сила. Продавачът ще изпрати изменените условия на купувача своевременно. Ако не е съобщен момент на влизане в сила, промените спрямо купувача ще влязат в сила веднага след като той бъде уведомен за промяната.